G – Faktori rasta (Engl. PLRP therapy)

Plazma bogata trombocitima (PRP, engl. Platelet Rich Plasma) takođe je poznata i kao faktori rasta bogati trombocitima (GFs, engl. Growth Factors), fibrinski matrix bogat trombocitima (PRF, engl. Platelet-Rich Fibrin), i koncentrat trombocita. Koncept i opis PRP-a započet je u oblasti hematologije. Hematolozi su stvorili termin PRP u 1970-ih godina, kako bi opisali plazmu s brojem trombocita iznad periferne krvi, koja je u početku korišćena kao transfuzijski proizvod za lečenje pacijenata sa trombocitopenijom.  Deset godina kasnije, PRP je počeo da se koristi u maksilofacijalnoj hirurgiji kao PRF. U novom milenijumu upotreba PRP je povećana, ne samo istraživanjima u oblasti maksilofacijalne hirurgije i hematologije, već i novim primenama u oralnoj hirurgiji, ortopediji i sportskoj medicini.

 

Fibrin je imao mogućnost adherencije i homeostatskih svojstava, a PRP je svojim antiinflamatornim karakteristikama stimulisao proliferaciju ćelija. Nakon toga, PRP se uglavnom koristio kod mišićno-skeletnih sportskih povreda.

 

Područje regenerativne medicine sve više je stimulisano novim saznanjima i razvojem terapijskih biotehnologija, koja ima za cilj obnovu arhitekture i funkcionalnosti tkiva. Tehnologije regenerativne medicine ne tiču se samo traumatskih povreda tkiva, već uključuju biološku manipulaciju patološkim stanjima čiji je cilj dovesti okolinu tkiva u normalu, tj. oporavak homeostaze tkiva, pa je PRP pronašao svoje mesto u drugim medicinskim oblastima, kao što su kardiohirurgija, dečija hirurgija, plastična hirurgija, oftalmologija, urologija i ginekologija.

 

Kontrolni mehanizmi za rast ćelija se uglavnom sastoje od različitih faktora rasta. Ti faktori se dobijaju iz sopstvene krvi pacijenta. U jajnicima oni kontrolišu proizvodnju i rast jajnih ćelija, i okolnih ćelija koje su odgovorne za proizvodnju hormona.

Glavne karakteristike podmlađivanja jajnika putem PLRP (engl. Platelet-Leukocyte- Rich Plasma) – plazme bogate trombocitima, su ovde detaljnije objašnjene. Plazma sadrži trombocite i limfocite, faktore koagulacije i proteine. Trombociti nemaju jedro, ali sadrže oko hiljadu signalnih proteina, male granule (alfa, delta i lambda). U 50 do 80 granula po trombocitu prisutno je gotovo 30 tipova faktora rasta (GF) koji su povezani sa hemostazom, zarastanjem rana i obnavljanjem. U PRP-u koncentracija trombocita je 5 do 8 puta veća nego u fiziološkoj plazmi. Odgovor trombocita je važan za početak zarastanja rane. Osim što imaju koagulativni efekat, takođe su važan izvor faktora rasta kao što je faktor rasta koji se dobija iz trombocita (PDGF, engl. Platelet Derived Growth Factor), transformacioni faktor rasta- β (TGF- β, engl. Transforming Growth Factor β) 1 i 2 i vaskularni endotelni faktor rasta (VEGF, engl. Vascular Endothelial Growth Factor). Dodavanjem kalcijum-hlorida i trombina PRP-u automatski se aktiviraju alfa granule. Ova aktivacija dovodi do oslobađanja gore navedenih faktora rasta, PDGF, TGF- β, VEGF, faktora rasta sličnom insulinu I, epidermalnog faktora rasta (EGF, engl. Epidermal Growth Factor) i faktora rasta epitelnih ćelija.

Više studija je ukazalo na važnu ulogu leukocita u PRP-u. Sa jedne strane, oni su važni za borbu protiv infekcija, a sa druge strane, za imunoregulaciju. Leukociti proizvode velike količine VEGF. Uzimajući u obzir da su trombociti bogati VEGF stimulatorima, dodatni VEGF poreklom iz leukocita može biti ključan za angiogenezu.

 Podmlađivanje jajnika je procedura koja se sastoji od nekoliko koraka. Analizom krvi se određuje hormonski, imunološki i infektivni status. Ako su rezultati zadovoljavajući procedura se može nastaviti.

 

 1. OPIS PROCEDURE1.     Prvi korak PLRP je dobijanje adekvatne količine krvi u zavisnosti od građe pacijenta i procenjene insuficijencije jajnika, kliničke slike i prognoze, kao i od željene kombinacije faktora koji će se injektovati u jajnik. Razdvajanje plazme bogate krvnim pločama/trombocitima (PRP) od plazme sa niskim nivoom trombocita se vrši u zatvorenom sistemu – u potpuno automatizovanoj mašini koja je dizajnirana za tu svrhu. Ova mašina može da procesuira od 40 ml do 180 ml krvi koja je uzeta od pacijenta. U sterilnim uslovima, korišćenje Angel sistema dobija se 18 puta viša koncentracija trombocita u PRP-u od osnovne izmerene vrednosti kod pacijenta. U našem slučaju, optimalna koncentracija je između 6 i 8 što se može odrediti i podesiti na mašini.2.     Druga faza, ili laboratorijska faza, uključuje primenu kompleksne tehnologije koja, koristeći posebne separatore i sisteme, deli i filtrira određene ćelije, priprema ih i aktivira faktore rasta u njima. Na kraju ove procedure dobijamo između 5-7 mL aktivne plazme koja sadrži veliku količinu faktora rasta, među kojima PDGF (faktor rasta dobijen iz trombocita), TGF- β (transformirajući faktor rasta- β), VEGF (vaskularni endotelni faktor rasta), FGF (fibroblastni faktor rasta), EGF (epitelni faktor rasta), PDAF, PAF, i mnogi drugi.3.     Priprema za sledeću fazu uključuje merenje volumena jajnika i vaskularizaciju, identifikujući indekse koji nam pomažu da planiramo narednu fazu.

  4.     Sledeća faza, instilacija, se sastoji od kolor dopler ultrazvučno-vođene injekcije aktivne supstance dobijene iz krvi samog pacijenta u tkivo jajnika, izbegavajući krvne sudove. Ova procedura se radi u opštoj ili lokalnoj anesteziji.

VREME VRŠENJA PROCEDURE
Procedura nije povezana sa fazom ciklusa.

MOGUĆE KOMPLIKACIJE
Moguće komplikacije su povezane sa ubrizgavanjem elemenata krvi u jajnik. Stopa komplikacije je niža od 1% i može uključivati krvarenje, punkcije ili povrede okolnih organa i komplikacije povezane sa anestezijom. Ozbiljne komplikacije koje zahtevaju bolnički tretman su znatno ređe.

EFEKTI TRETMANA
Potpuni efekti se očekuju u roku od nekoliko meseci, a puni efekat u okviru 6 meseci. U periodu nakon PLRP tretmana vrše se in vitro tretmani za plodnost u prirodnom, modifikovanom i stimulisanom ciklusu. Mi nadziremo sve promene u hormonskim, imunološkim i reproduktivnim parametrima i pažljivo pratimo i procenjujemo rezultate tretmana.

REFERENCE:

 1. Scott Sills E, Petersen JL et al, Regenerative effect of intraovarian injection of activated autologous platelet rich plasma: Serum anti-Mullerian hormone levels measured among poor-prognosis in vitro fertilization patients, International Journal of Regenerative Medicine 2020
 2. Scot Sills E, Xiang L et al, Metabolic and neurobehavioral response following intraovarian administration of autologous activated platelet rich plasma: First qualitative data, Neuro Endocrinology Letters 2019, 39(6):427-433
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metabolic+and+neurobehavioral+response+following+intraovarian+administration+of+autologous+activated+platelet+rich+plasma%3A+First+qualitative+data.+Neuro+Endocrinol+Lett.+2019
 3. Sfakianoudis K, Simopoulou M et al, Autologous Platelet-Rich Plasma Treatment Enables Pregnancy for a Woman in Premature Menopause, Journal of Clinical Medicine 2018, 8(1):1
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Autologous+Platelet-Rich+Plasma+Treatment+Enables+Pregnancy+for+a+Woman+in+Premature+Menopause.+J+Clin+Med.+2018
 4. Scott Sills E, Rickers NS et al, First data on in vitro fertilization and blastocyst formation after intraovarian injection of calcium gluconate-activated autologous platelet rich plasma. Gynecological Endocrinology 2018, 34(9):756-760
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=First+data+on+in+vitro+fertilization+and+blastocyst+formation+after+intraovarian+injection+of+calcium+gluconate-activated+autologous+platelet+rich+plasma.+Gynecol+Endocrinol.+2018