PROGRAM

Program SEGOVA, razvijen od strane ak. prof. Aleksandra Ljubića, je najnaprednija, inovativna i bezbedna autologna metoda prirodnog obnavljanja gonada (jajnika ili testisa) sopstvenim ćelijama pacijenata kao i faktorima rasta kako bi se ponovo uspostavile i poboljšale funkcije gonada i proizvodnja hormona. Obnavlja funkcije gonada i sprečava bolesti koje su povezane sa starenjem.

Glavna prednost SEGOVA metode rejuvenacije leži u njenom autolognom, prirodnom obnavljanju gonada, organa koji se najviše menjanju u toku procesa starenja. Gonade (jajnici i testisi) utiču na funkcionisanje i strukturu svih ostalih organa u organizmu.

SEGOVA je autologni program rejuvenacije koji isključuje primenu hemijskih substanci i medikamenata. Kako je u pitanju autologna rejuvenacija program je bezbedan i nema neželjenih efekata. Tokom programa naš SEGOVA tim pravi personalizovani program ishrane i vežbi koji imaju za cilj da podrže gonade u stvaranju elemenata koji su neophodni u nastajanju novih jajnih ćelija i pravilne funkcije postojećih ćelija koje stvaraju endokrine hormone.

Kandidati

Disfunkcija jajnika i smanjenje plodnosti, povezani su sa starenjem žena, predstavljaju indikaciju za podmlađivanje jajnika budući da se godine u kojima žene danas pokušavaju da zatrudne postepeno povećavaju poslednjih nekoliko decenija. Plodnost žena se prirodno značajno smanjuje posle 35. godine, prouzrokujući: smanjenje broja jajnih ćelija, loš kvalitet jajnih ćelija, abnormalnosti deobnog vretena i nepravilna segregacija hromozoma, skraćenje telomera, loš kvalitet embriona.

 

Žene iz razičitih razloga žele da sačuvaju plodnost metodama podmlađivanja jajnika. Tokovi savremene civilizacije su takvi da im nameću da  reprodukciju sve više odlažu za kasnije godine  a postoje i brojne savremene bolesti koje značajno utiču na smanjenje funkcije  njihovih jajnika i kvalitet jajnih ćelija.

SEGOVA metoda je pokazala naročit uspeh u slučajevima:
– Preveremene insuficijencije jajnika (POF sindrom)
– Neuspelih vantelesnih oplodnji uzrokovane starošću žene
– Ranu pojavu menopauze

Nakon SEGOVA programa rejuvenacije, obnovljeno tkivo jajnika preuzima ulogu koju je imalo ranije i započinje proizvodnju sopstvenih polnih hormona. Izgubljena funkcija jajnika se ponovo uspostavlja, svi ostali organi i tkiva u telu se podmlađuju i njihov rad se poboljšava.

ProcedurE

SEGOVA program se sastoji iz nekoliko odvojenih procedura koje su integrisane u jedinstven program sa ciljem da se podrže, poboljšaju ili stvore elementi neophodni za normalno funkcionisanje gonada.

Početna slova skraćenice SEGOVA u stvari predstavljaju određene procedure:

S – Stem cell therapy – terapija matičnim ćelijama
Ćelijska terapija autolognim matičnim ćelijama – ćelije koje su dobijene od pacijenata. Cilj je da se stvore nove ili podstaknu postojeće nediferencirane gonadne matične ćelije – koje treba da se razviju u nove jajne ćelije ili ćelije sperme i ćelije koje proizvode hormone.

E – Energy mitochodrial boosting – pojačavanje energije mitohondrije

Savremene biotehnološke procedure koje primenjuju matične ćelije i njihove derivate -egzozome mogu uticati na povećanje broja i poboljšanje strukture mitohondrija. Povećanje proizvodnje energije mitohondrija u ćelijama jajnika postiže se i primenom specifičnog režima fizičkog vežbanja – HIIT (Intervalni trening visokog intenziteta, engl. High Intensity Interval Training). HIIT predstavlja kombinaciju visoko intenzivnih, naizmeničnih, specifičnih anaerobnih vežbi.

G – Growth factor PLPR therapy – PLPR terapija faktorima rasta
Faktori rasta su neophodni posrednici u gonadnim kontrolnim mehanizmima. Ovi faktori rasta se dobijaju iz krvi pacijenta i koriste se za tretiranje tkiva gonade. Deluju tako što kontrolišu stvaranje i rast jajnih ćelija i okolnih ćelija koje su odgovorne za proizvodnju hormona. Poslednjih godina se metode za rejuvenaciju jajnika primenjuju širom sveta kako bi se poboljšala hormonska i reproduktivna stanja pacijenata i tako i njihov kvalitet života. PLRP je izdvojen deo celokupne krvi gde je visok nivo trombocita koncentrisan, ali sa faktorima rasta tri do pet puta većih od koncentracije plazme. Faktori rasta se nalaze u granulama i igraju važnu ulogu u ćelijskoj proliferaciji, hemotaksi, promovisanju angiogeneze i diferencijaciji mezenhimalnih i drugih vrsta ćelija.

OVA – Ovarian in Vitro Activation – In vitro aktivacija jajnika
Proizvodnja jajnih ćelija – oogeneza, zavisi od pravilne genetske kontrole. Hippo signalni put je neophodan za održavanje optimalne veličine organa. Sadrži nekoliko negativnih regulatora rasta. AKT signalni put ima ključnu ulogu u pokretanju rasta folikula. In vitro aktivacija jajnika predstavlja autologni genetski tretman tkiva gonada cilju obnavljanja kako reproduktivne tako i endokrine funkcije jajnika.

opis PROGRAMa

SEGOVA NG je najkompletniji danas dostupni medicinski biotehnološki program podmladjivanja jajnika.

Nova generacija programa regeneracije ovarijuma i testisa – Segova NG (Segova NovaGeneracija), nastala jeprimenom novih saznanja i. uvođenjem inovativnih tehnologija i procesa.

Segova NG podrazumeva skraćenu proceduru rada, koja zahteva samo jednodnevni boravaku bolnici. Ovakav pristup je omogućen primenom novih tehnika rada prilikom re-transplantacije tkiva i uvođenjem novih podloga (autolognibioregenerativni fibrin) kojezadržavaju re-transplantirano tkivo i matične ćelije na željenom mestu u okviru tkiva jajnika.

U sadašnjem obliku Segova NG podrazumeva

Pripremu – jedan do više dana ili nedelja-ispitivanja hormona, imunologije, infekcija,metabolizma, vitamina i mikroelemenata, genetike.

Izvodjenje – jednodnevna hospitalizacija sauzimanjem krvi za izolaciju faktora rasta iz ćelijakrvi, biopsija karlične kosti i aspiracija kostne srži sa odvajanjem matičnih ćelija ukoncentratu i plazmeza egzozome, laparoskopija sa tangencijalnom biopsijom kore jajnika uz primenu autolognih hemostatika umesto destruktivnih klasičnih tehnika, mikrofragmentacija tkiva jajnika potopljenim u medijumima sa faktorima rasta, formiranje subkortikalnih tunela za vraćanje tkiva, aplikacija podloga i potom mikrofragmentiranog tkiva jajnika sa mezenhimalnim matičnim ćelijama u adekvante prostore subkortikalno, zatvaranja tunela bioregenerativnim fibrinom.

Praćenje – više meseci ili godina – ultrazvučno i laboratorijsko, uz preporuku ili sprovodjenjenaprednih tehnika vantelesne oplodnje.

SEGOVA za muškarce

Segova program za muškarce je sigurna, inovativna metoda koja se bazira na prirodnoj regeneraciji testisa. Zahteva upotrebu sopstvenih ćelija pacijenata kao i faktore rasta kako bi se ponovo uspostavila i poboljšala funkcija testisa i proizvodnja hormona i na taj tačin unapredilo reproduktivno zdravlje i funkcionisanje celog tela (kože, lica, kostiju, krvnih sudova i dr.). Pomaže kod odlaganja andropauze i sprečava bolesti koje su povezane sa starenjem.

Smanjeno lučenje testosterona u starijem dobu zajedno sa povezanim simptomima se naziva muškom menopauzom ili andropauzom. Delimična androgena deficijencija i opadanje testosterona koji se viđaju kod starijih muškaraca imaju klinički značaj. Uz smanjeno lučenje testosterona, neki muškarci osećaju simptome koji uključuju umor, slabost, depresiju, seksualnu disfunkciju. Standardna medicinska terapija danas  – terapija zamene testosterona je povezana sa potencijalnim rizicima i nuspojavama.

SEGOVA program za muškarce prati standardni set SEGOVA procedura i uključuje standardni program kontrole.

Program kontrole

Kontrole u okviru SEGOVA programa rejuvenacije počinju odmah nakon završetka SEGOVA procedura. Dostavljamo rezultate ispitivanja pri odlasku, i nakon mesec dana od vršenja programa tražimo od pacijenata da urade određene analize krvi i sa nama podele rezultate. Uobičajeno se zatim rade iste, ponekad i dodatne, analize, kvartalno, tokom perioda do dve godine osim ukoliko SEGOVA medicinski tim drugačije ne zahteva, a u dogovoru sa pacijentom.