Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti važi za sva lica čiji se lični podaci prikupljaju prilikom posete Internet sajtu Segova.com (u daljem tekstu: Internet sajt), odnosno za sva lica koja svoje lične podatke ostavljaju popunjavanjem kontakt forme na ovom Internet sajtu.

Lične podatke preko ovog Internet sajta prikuplja i dalje obrađuje privredno društvo Forever Young d.o.o Beograd – Stari grad, matični broj: 21342467, PIB: 110358518 (u daljem tekstu: Rukovalac). Rukovalac veoma ozbiljno shvata pitanje zaštite podataka o ličnosti i obavezuje se da će poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije vezanih za zaštitu ličnih podataka, a pre svega odredbe važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Preko ovog Internet sajta, Rukovalac prikuplja samo neophodne, osnovne identifikacione i kontakt podatke lica koja su zainteresovana za usluge koje pruža Rukovalac (u daljem tekstu: Korisnik/Korisnici) i podatke  neophodne za poslovanje Rukovaoca i informisanje Korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Lični podaci Korisnika koje Rukovalac prikuplja i dalje obrađuje su: ime i prezime, broj godina, e-mail adresa, broj telefona, zemlja iz koje se Korisnik javlja, lični podaci iz pisane poruke koju Korisnik ostavi Rukovaocu i lični podaci iz korespondencije Korisnika s Rukovaocem (uključujući njihov sadržaj) (u daljem tekstu: Lični podaci).

Rukovalac ne prikuplja i ne koristi lične podatke maloletnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko je moguće da sazna uzrast Korisnika). Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje lične podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresu ili druge podatke koji bi pomogli u Vašoj identifikaciji), jer će Rukovalac obradu takve komunikacije morati da odbije. Ukoliko bi uprkos tome usledilo uspostavljanje kontakta na zahtev maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe, Rukovalac izričito odbija da prihvati bilo kakve zahteve materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takvog kontakta.

Svrha obrade ličnih podataka je omogućavanje Korisnicima komunikacije sa Rukovaocem, odgovaranje na pitanja koja Korisnik postavi ili na savete, komentare ili prigovore Korisnika, izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja Internet sajta, rešavanje pritužbi koje se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Rukovaoca u vezi sa obradom Ličnih podataka Korisnika.

Rukovalac Lične podatke obrađuje samo na osnovu pristanka Korisnika ili na osnovu zakona (npr. ako je Rukovalac dužan da državnim organima ili organizacijama dostavi lične podatke Korisnika u okviru ispunjavanja zakonskih obaveza). U određenim slučajevima će prikupljanje Ličnih podataka Korisnika biti neophodno radi zaključivanja i izvršenja ugovora između Korisnika i Rukovaoca, npr. prilikom korišćenja usluga koje pruža Rukovalac.

Rukovalac daje Korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Bez pristanka Korisnika Rukovalac ne prenosi i ne otkriva podatke koje prikuplja na Internet sajtu nikome izvan Rukovaoca, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite života ili telesnog integriteta Korisnika, a Korisnik nije u mogućnosti da da svoj pristanak za obradu ličnih podataka, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada je sam Korisnik objavio te podatke, te (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite legitimnih interesa Rukovaoca. Lične podatke Korisnika Rukovalac će čuvati samo tokom vremena koje je neophodno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

Rukovalac može neke ili sve Lične podatke Korisnika otkriti sledećim primaocima, na način kako je dalje navedeno:

 1. Privrednim društvima koja su članice Forever Young grupe (povezana lica Rukovaoca);

 

 1. Pravnom sledbeniku ili sledbenicima, u slučaju statusnih promena usled podele, pripajanja, restrukturisanja ili drugog prenosa kontrole kod Rukovaoca;

 

 1. Licima koja su od strane Rukovaoca angažovana radi održavanja Internet sajta;

 

 1. Drugim primaocima kojima je Rukovalac ovlašćen ili obavezan otkriti lične podatke pojedinaca na osnovu važećih propisa;

 

Rukovalac se obavezuje da će primeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa Korisnika i sprečavanja eventualnih zloupotreba Ličnih podataka.

Rukovalac podataka će u skladu sa zakonom na odgovarajući način zaštititi Lične podatke Korisnika od incidentalnog gubitka, upotrebe ili neovlašćenog pristupa, promene ili dostavljanja Ličnih podataka, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite Ličnih podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se Lični podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Svi Lični podaci Korisnika se strogo čuvaju i dostupni su samo  zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, odnosno zaposlenima koji obrađuju Lične podatke u okviru obavljanja radnih zadataka. Svi zaposleni kod Rukovaoca odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti, načela zaštite Ličnih podataka i zaštite tajnosti i poverljivosti Ličnih podataka.

Kada Korisnik pošalje elektronsku poštu (putem e-mail poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na Internet sajtu) s ličnim podacima po kojima ga je moguće identifikovati, Rukovalac će upotrebiti te podatke u svrhu ispunjenja zahteva Korisnika.

Svi zaposleni Rukovaoca odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti.

Rukovalac ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovog Internet sajta u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

Kada Korisnik pristupi ovom Internet sajtu, potvrđuje da je pročitao, razumeo i da je saglasan sa informacijama vezanim za korišćenje Internet sajta. Upravo iz ovog razloga savetujemo našim Korisnicima da pročitaju u potpunosti ovu Politiku privatnosti.

Za sva pitanja koja Korisnici imaju u vezi za prikupljanjem Ličnih podataka, zaštitom Ličnih podataka i ostvarivanjem svojih prava, mogu se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti kod Rukovaoca na e-mail adresu dpo@segova.com.

Prava Korisnika

Davanje pristanka za obradu Ličnih podataka nije obavezno, ali odbijanje davanja pristanka za obradu podataka kako je iznad navedeno, može Korisniku onemogućiti korišćenje svih ili nekih sadržaja koje nudi Internet sajt, ili onemogućiti dobijanje informacija u vezi sa postavljenim pisanim zahtevom.

Slanjem Ličnih podataka Rukovaocu, Korisnik se ne odriče prava zajemčenih pozitivnim propisima Republike Srbije kojima se štite lični podaci, a posebno prava da zahteva  ispravku ili brisanje sopstvenih Ličnih podataka iz zbirke ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije.

U meri u kojoj se obrada Ličnih podataka Korisnika zasniva isključivo na pristanku, svaki Korisnik ima niz prava, uključujući:

 1. Pravo na pristup: Ovo pravo podrazumeva pravo Korisnika čiji se podaci obrađuju da zahteva da ga Rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, da zahteva pristup tim podacima, kao i da zahteva sledeće informacije: o svrsi obrade, o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuje, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su njegovi podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno o primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili o kriterijumima za određivanje tog roka, o postojanju prava da od Rukovaoca zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, o postojanju prava na ograničenje obrade, kao i prava na prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“), dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke uključujući profilisanje u skladu sa Zakonom, kao i o drugim pravima iz Zakona.

 

Korisnik ima pravo da zahteva od Rukovaoca da mu izda kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Korisnik.

 

Pravo na pristup se može ograničiti, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, a u svrhe propisane Zakonom (npr. zaštita javne bezbednosti, zaštita nacionalne bezbednosti i odbrana i dr.)

 

 1. Prava na ispravku i dopunu: Ovo pravo obuhvata pravo Korisnika da od Rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, a sve u skladu sa uslovima propisanim važećim zakonom. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da dopuni svoje nepotpune podatke o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave.

 

 1. Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Korisnik ima pravo da Rukovaocu podnese zahtev za brisanje svojih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke o ličnosti Korisnika iz razloga propisanih važećim Zakonom i to ako: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani, Korisnik opozove pristanak na osnovu koga se obrada vršila u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu, Korisnik podnese prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani, podaci  o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca, podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom.

 

Prethodno opisano pravo Korisnika može biti isključeno u meri u kojoj je obrada neophodna, iz razloga propisanih Zakonom.

 

 1. Pravo na ograničenje obrade: Korisnik ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva: Korisnik osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti, obrada je nezakonita, a Korisnik se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka, Rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Korisnik zatražio u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, Korisnik je podneo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

 

 1. Pravo na opoziv pristanka: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo da opozovu ranije dat pristanak za obradu ličnih podataka. Važno je naglasiti da opozivanje saglasnosti ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva saglasnosti.

 

 1. Pravo na prenosivost podataka: Korisnik ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Rukovaocu primi od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca. Ovo pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca, ako je to tehnički izvodljivo.

 

 1. Pravo na prigovor: Ukoliko Korisnik smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, a posebno ako smatra da se obrada podataka ne vrši u skladu sa zakonom i ovom Politikom privatnosti, Korisnik može podneti prigovor Rukovaocu.

 

 1. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku: Ukoliko Korisnik smatra da su njegova prava propisana važećim Zakonom i ovom Politikom privatnosti povređena, ima pravo da podnese pritužbu Povereniku u skladu sa važećim Zakonom.

 

 1. Pravo na naknadu štete i sudsku zaštitu: Korisnik koji je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona od strane Rukovaoca, ima pravo na novčanu naknadu ove štete od Rukovaoca. Rukovalac se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da ni na koji način nije odgovoran za nastanak štete.

 

Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno zakonu, od strane Rukovaoca radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano zakonom. Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne i sudske zaštite.

Korišćenje “Kolačića” na ovom Internet sajtu

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generiše server Internet sajta i koje se putem internet pretraživača memorišu na uređaju Korisnika, a kako bi se Korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Oni memorišu određene informacije (npr. željenog podešavanja jezika Internet sajta) koju Vaš pretraživač može reprodukovati kada se vratite na Internet sajt (u zavisnosti od trajanja kolačića).