Svetska zdravstvena organizacija (WHO) kvalitet života definiše kao “lično opažanje sopstvene životne pozicije, u kontekstu kulturnog i vrednosnog sistema u kome pojedinac živi i u odnosu prema svojim ciljevima, očekivanjima, standardima i interesima”. Kvalitet života povezan sa zdravljem opisuje subjektivno zadovoljstvo sa zdravstvenim statusom.

30 pacijenata je popunilo upitnik WHO o kvalitetu života. Kvalitet života je meren pre i nakon SEGOVA programa.

Na pitanje: „Kako biste ocenili kvalitet Vašeg života?“ 40% pacijentkinja je odgovorilo pozitivno, tj da im je kvalitet života bolji.

Na pitanje: „Kako ste zadovoljni svojim zdravljem?“ 53% ispitivanih pacijentkinja je odgovorilo da je značajno zadovoljnije sa svojim zdravljem.